Služby

   English   Slovak

 • preklady študentských materiálov napr: preklad akbstaktu, práce do školy
 • preklady súkromných dokumentov napr: životopis, motivačný list, korešpondencia
 • preklady firemných materiálov napr: cenníky, e-maily, faktúry, tlačivá, web stránky, marketingové materiály ako letáky, brožúry, katalógy, prospekty, jedálne lístky
 • preklady právnych dokumentov napr: zmluvy, dohody, dodatky, stanovy, obchodné podmienky, plná moc,  atď.
 • preklady každodennej obchodnej korešpondencie
 • preklady z angličtiny do slovenčiny
 • preklady zo slovenčiny do angličtiny
 • tvorba titulkov k videám
 • výučba anglického jazyka
 • príprava študentov na maturity
 • konverzácie v anglickom jazyku